Obszary podstawy programowej

1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka

3. Społeczny Obszar Rozwoju Dziecka

4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka

TEMAT :   „Zapachy i smaki jesieni”   2.10 – 6.10.2023

• rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych

• uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań

• dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej

• wzmacnianie więzi z grupą i wychowawcą oraz aktywne włączanie się w podejmowane działania

• doskonalenie umiejętności współpracy w zespole

dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu świata

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”

• kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2

• rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych

• rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów oraz wyodrębniania podzbiorów zbioru

• wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 6., 7., 8.

TEMAT :   „Sztuka bycia razem”   9.10 – 13.10.2023

rozwijanie wrażliwości zmysłowej

• uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych

• uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

• kształtowanie zdolności empatii

• doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych

• wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych

• wdrażanie do racjonalnego korzystania z mediów (telewizja, komputer), w sposób korzystny dla zdrowia i relacji międzyludzkich

• rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”

• doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów

• kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 4., 5., 6., 8.

TEMAT :   „O czym szumią drzewa?”  16.10 – 20.10.2023

• kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki

• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych

• kształtowanie postawy proekologicznej

• uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego

• wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach

rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez wprowadzenie wyrazów do globalnego czytania

• wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”

• zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni

• rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej poprzez eksperymenty z dźwiękiem, wyrażanie zjawisk pozamuzycznych – odgłosy lasu

• zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków

• doskonalenie umiejętności obserwowania przyrody jesienią i dzielenie się swoimi spostrzeżeniami oraz przeżyciami

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 7.

TEMAT :   „Jesienne strategie zwierząt „   23.10 – 27.10.2023

 rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów

rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt

uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego

respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie

poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym

doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów

wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”

budowanie umiejętności logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek i rebusów

rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

doskonalenie umiejętności piśmienniczych poprzez zabawy grafomotoryczne i kreślarskie (rysowanie po śladzie oraz kreślenie liter)

rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 3., 5., 8.