Obszary podstawy programowej

1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka

3. Społeczny Obszar Rozwoju Dziecka

4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka

„Prawa dziecka” 29.05-7.06.2023r

Dziecko:

 • coraz większa świadomość własnych praw oraz praw innych, np. prawo do wyboru zabawki, zabawy, wyboru towarzysza, niewiedzy, szacunku, radości, poszanowania własności, odczuwania emocji, tajemnicy, wyrażania własnych myśli, bycia wysłuchanym
 • chęć udzielenia wsparcia osobom słabszym i potrzebującym pomocy; odczuwanie satysfakcji z faktu dzielenia się lub obdarowywania innych
 • krytyka wobec przejawów nierównego traktowania, wyszydzania czy szykanowania
 • dostrzeganie potrzeb osób w najbliższym otoczeniu i umiejętne wspieranie ich, włączanie do zabaw lub działań adekwatnie do możliwości oraz sprawności
 • rozumienie, że rodziny, w których wychowują się dzieci, mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny
 • doskonalenie umiejętności tworzenia dłuższych wypowiedzi słownych poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym
 • uczestnictwo w zabawach dydaktycznych i grach utrwalających znajomość liter – litera „h”, „H”
 • wzbogacanie umiejętności opisywania obrazków z dostrzeganiem przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • dostrzeganie różnych kryteriów klasyfikacyjnych dla tego samego zbioru przedmiotów
 • rozumienie efektu przesunięcia i obrotu drugiej osoby w przestrzeni (odwrotność strony lewej i prawej u osoby stojącej naprzeciwko)
 • szukanie informacji na dany temat w dostępnych źródłach

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 5., 6.

„W podróż wyruszamy” 12-16.06.2023r

wykazywanie tolerancji oraz życzliwej postawy wobec ludzi w bliższym i dalszym środowisku

wykazywanie tolerancji i życzliwości wobec odrębności narodowych, odmienności w wyglądzie lub sprawności różnych ludzi

dostrzeganie znaczenia uniwersalnych wartości ważnych w odniesieniu do siebie i innych, takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość, uczciwość, odwaga, zdolność do poświęceń

wyrażanie emocji poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną oraz z wykorzystaniem pozawerbalnych form komunikacji

otwartość i gotowość do porozumienia się z innymi z wykorzystaniem różnych form komunikacji rozbudzanie ciekawości świata

aktywna postawa podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy

wykazywanie motywacji i zainteresowanie czytaniem oraz poznawaniem liter

dostrzeganie i odtwarzanie regularności rytmicznych

porównywanie objętości na „oko”, posługiwanie się zwrotami: „więcej”, „mniej”, „tyle samo”

poznawanie świata z wykorzystaniem wielu zmysłów

przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i kontaktach z dorosłymi

uważne słuchanie i analizowanie wypowiedzi innych podczas rozmowy swobodnej i modelowanej

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 2., 3. 4., 5.

„Tajemnice przyrody” 19-23.06.2023r

dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, prawidłowości podczas przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów, określanie zmian odwracalnych, częściowo odwracalnych i nieodwracalnych

dążenie do udzielania trafnych, przemyślanych i czytelnych odpowiedzi oraz do zrozumiałego przekazywania informacji

rysowanie na różnorodnych powierzchniach

dostrzeganie różnych kryteriów klasyfikacyjnych dla tego samego zbioru przedmiotów i doskonalenie klasyfikowania z wykorzystaniem obrazków i kart pracy

prowadzenie obserwacji, doświadczeń i eksperymentów zmierzających do dostrzegania skutków wykonywanych czynności

doskonalenie w zakresie orientacji w przestrzeni z własnego i czyjegoś punktu widzenia

ustalanie równoliczności przez przeliczanie, ustawianie w pary i inne formy wzajemnego przyporządkowania

porównywanie liczebności zbiorów z określaniem, o ile jest mniej lub więcej elementów

dostrzeganie pozytywnego wpływu niektórych zwierząt na środowisko

dostrzeganie zagrożenia dla przyrody wynikającego ze zmian klimatycznych, rozwoju cywilizacji oraz codziennej działalności człowieka

poznawanie sposobów niwelowania niekorzystnych zmian oraz wpływów na przyrodę przez działania proekologiczne i systemy ochrony przyrody

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 6., 7.