13.03 – 17.03

Treści programowe:

Fizyczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka

 • odkładanie prac na półki indywidualne,
 • korzystanie z toalety.

Językowa aktywność dziecka

 • nabywanie koordynacji ruchowej,
 • nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Ruchowa i zdrowotna aktywność dziecka

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała sposobów poruszania się zwierząt,
 • przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka

 • współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
 • poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.

Społeczny obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka

 • doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi,
 • odpowiadanie na pytania.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka
Społeczna aktywność dziecka

 • spacerowanie w pobliżu przedszkola.

Językowa aktywność dziecka

 • uważne słuchanie rozmówcy,
 • wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,
 • stosowanie gestów jako znaków umownych, np. palec wskazujący na ustach jako prośba o zachowanie ciszy.

Artystyczna aktywność dziecka

 • zwracanie uwagi na niewerbalny sposób porozumiewania się,
 • śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu,
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
 • naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt.

Poznawcza aktywność dziecka

 • ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • reagowanie na humor zawarty w utworze literackim lub w danej sytuacji,
 • budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
 • układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru,
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie.

Program wychowania przedszkolnego, Grupa MAC S.A. 2020 (s. 41-45, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 65, 66, 72, 73, 75).

Piosenka
Dzieci w przedszkolu
Krzyś i Marysia wybrali dzisiaj do swej zabawy lalkę i misia.
Już po dywanie mkną samochody, zaraz się zaczną wielkie zawody.
Na spacer lalki zabrała Zosia
Razem z nią idzie mała Małgosia
Książki w kąciku Kamil układa
Dzielnie mu w pracy Olga pomaga.

Wiersz
Co robi moja ręka?
Głaszcze miękko tak, tak, tak
Puka – puk,puk,puk
Drapie- drap.drap.drap
Szczypie – aj,aj,aj
Tańczy- hop,hop,hop
Klaszcze – brawo! Klap,klap,klap
Dobranoc – pa,pa,pa