DRODZY RODZICE!

Na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 poz.651)

przedłuża się czasowe ograniczenie funkcjonowania

Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów do dnia18.04.2021r.

Ograniczenie polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (praca zdalna).

Dodatkowo, w przedszkolu nadal będą prowadzone zajęcia dla:
1) dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
2) dzieci, których rodzice:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek (tzn. realizują zadania/obowiązki w formie stacjonarnej).

Dla rodziców dzieci zatrudnionych w/w zawodach zorganizowane zostaną grupy.

Objęcie dziecka zajęciami w przedszkolu, możliwe jest na wniosek rodzica (do pobrania poniżej).

Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: sekretariat@wrozka.edu.pl lub złożyć osobiście do sekretariatu.

O zorganizowaniu grupy zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub mailem.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Nowak – Grobelska
Dyrektor przedszkola