DRODZY RODZICE!

Na postawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 poz.561)

czasowo ogranicza się funkcjonowanie Gminnego Przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów

w okresie od 29.03 do 11.04.2020r.

Ograniczenie polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (praca zdalna).

Dodatkowo, w przedszkolu będą prowadzone zajęcia dla:

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dla rodziców dzieci zatrudnionych w służbach medycznych i porządkowych na poniedziałek zorganizowano grupy.

Z uwagi na opublikowane w sobotę ww. Rozporządzenie m.in. rozszerzające katalog zawodów uprawniających do wnioskowania o objęcie dziecka zajęciami w przedszkolu, możliwe jest zorganizowanie opieki nad dziećmi w placówce

na wniosek rodzica

pod warunkiem zatrudnienia w służbach wymienionych we wniosku

(dostępny poniżej).

Wnioski zostaną rozpatrzone i jeśli zaistnieje taka potrzeba od wtorku, 30.03.2020r., zorganizowane będą kolejne grupy.

Wniosek dostępny poniżej należy wypełnić i przesłać na adres mailowy: sekretariat@wrozka.edu.pl lub złożyć osobiście do sekretariatu.

O zorganizowaniu grupy zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie lub mailem.

Z wyrazami szacunku

Krystyna Nowak – Grobelska

Dyrektor przedszkola