Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest zgodnie z harmonogramem czynności postępowania rekrutacyjnego

na podstawie  Zarządzenia nr 8/2021 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 29 stycznia 2021r.

Informacje szczegółowe dotyczące postępowania rekrutacyjnego znajdują się na stronie internetowej www.wrozka.edu.pl w zakładce Rekrutacja

DEKLARACJA KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Termin składania deklaracji:

19 luty – 26 luty 2021r.                                        

Rodzice dzieci już uczęszczających do Gminnego przedszkola „Wróżka” w Białych Błotach i jego oddziałów, chętni do kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w naszej placówce,  zobowiązani są do pobrania w przedszkolu i filiach – druku  Deklaracja  kontynuacji wychowania przedszkolnego znajdujące się w holu lub ze strony internetowej www.wrozka.edu.pl –  Rekrutacja.

Wypełniony druk należy złożyć w zaklejonej kopercie

z dopiskiem „KONTYNUACJA – GRUPA NR … ”  

osobiście w holu – w miejscu wyznaczonym. Rodzice z oddziałów przedszkolnych w Zielonce i  w Białych Błotach składają deklaracje kontynuacji w swoich oddziałach.  

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją.

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

Termin składania WNIOSKU:

1 marca – 16 marca 2021 r. do godz. 15.00.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i obostrzenia druki Wniosku o przyjęcie do przedszkola i Potwierdzenie woli zapisu można pobrać w holu Gminnego przedszkola „Wróżka” ul. Centralna 27 wyłącznie  w wyznaczonych godzinach: od 9-13.00 lub 16.00-17.00 lub ze strony internetowej – zakładka Rekrutacja.

Wypełniony, podpisany Wniosek (bez druku POTWIERDZENIA WOLI )

należy złożyć w siedzibie  przedszkola przy ul. Centralnej 27, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA”.

należy złożyć osobiście w holu przedszkola w wyznaczonym miejscu wyłącznie  w godzinach:

od 9-13.00; 16.00-17.00 lub drogą elektroniczną.

Dokumenty sporządzone  w formie elektronicznej i podpisane przez rodzica /opiekuna prawnego profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@wrozka.edu.pl.

Uwaga:

Wymagane jest złożenie kompletnego Wniosku o przyjęcie dziecka/kandydata do Przedszkola rzetelnie wypełnionymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów. Do wniosku dołączamy instrukcję jego wypełniania, która jest dostępna również na stronie internetowej.  

Potwierdzenie woli należy złożyć tylko i wyłącznie w sytuacji jeśli dziecko zostanie zakwalifikowane. Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie udostępniona na stronie internetowej www.wrozka.edu.pl w wyznaczonym terminie.

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Termin składania:  

od 13 do 16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00

Druk potwierdzenia woli, wcześniej pobrany z wnioskiem, udostępniony jest na stronie internetowej przedszkola – zakładka Rekrutacja. Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia w przedszkolu druku POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU w godzinach 9-13 lub 16-17.00.  

Dziecko zakwalifikowane zostanie przyjęte do przedszkola pod warunkiem złożenia w/w. dokumentu

Uwaga: ZAKWALIFIKOWANE – nie oznacza przyjęte do przedszkola.