Obszary podstawy programowej

1. Fizyczny Obszar Rozwoju Dziecka

2. Emocjonalny Obszar Rozwoju Dziecka

3. Społeczny Obszar Rozwoju Dziecka

4. Poznawczy Obszar Rozwoju Dziecka

„Święta majowe” 2-5.05.2023r

tworzenie kącika patriotycznego przy okazji świąt narodowych i ważnych dla kraju wydarzeń

wymienianie symboli narodowych, wyróżnianie ich spośród symboli innych państw

słuchanie i podejmowanie prób zespołowego śpiewania hymnu państwowego z zachowaniem właściwej postawy ciała

znajomość sytuacji, w których jest grany hymn państwowy

przedstawianie postaci literackich oraz treści książek, opowiadań z wykorzystaniem przekazu pozawerbalnego i innych znanych alternatywnych sposobów komunikacji

znajomość nazwisk wybitnych Polaków oraz ich dokonań

doskonalenie umiejętności liczenia do dziesięciu na palcach oraz przedmiotach zastępczych

poznawanie liter drukowanych, małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „f”, „F”

dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej prostych wyrazów

wykonywanie prac plastycznych odzwierciedlających barwy narodowe, wygląd flagi, godła

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 6.,8.

Jestem Europejczykiem” 8-12.05.2023r

poznawanie i odtwarzanie układów tanecznych z wybranych krajów Europy oraz innych regionów świata

wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją

poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania krajami Unii Europejskiej

rozumienie, że rodziny mogą mieć odmienne zwyczaje, tradycje i status materialny

doskonalenie umiejętności wyrażania trafnych ocen, odnoszących się do wartości drugiego człowieka

zwracanie uwagi na różnice i podobieństwa między ludźmi w bliższym i dalszym otoczeniu

przedstawianie postaci literackich oraz treści książek, opowiadań z wykorzystaniem przekazu pozawerbalnego i innych znanych alternatywnych sposobów komunikacji

kształtowanie aktywnej postawy podczas zajęć: stawianie pytań, udzielanie odpowiedzi, podążanie za tokiem rozmowy

dostrzeganie symetrii we wzorach i umiejętność dorysowywania symetrycznie brakujących elementów

porządkowanie przedmiotów według długości wzrastającej lub malejącej ze stosowaniem określeń stopniujących

określanie słowem wzajemnego położenia przedmiotów w przestrzeni z zastosowaniem pojęć dotyczących kierunku

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 2., 5., 6., 8.

” Wiosna w pełni” 15-19.2023r

 • zdobywanie informacji na temat roślin i zwierząt żyjących w wybranych środowiskach
 • dostrzeganie pozytywnego wpływu niektórych zwierząt na środowisko
 • systematyczne obserwacje, badanie okazów zgromadzonych w kąciku przyrody oraz opisywanie wrażeń, porównywanie, wyciąganie wniosków
 • dostrzeganie etapów rozwoju roślin: drzew owocowych, roślin kwiatowych i cebulowych
 • rozpoznawanie i nazywanie wiosennych kwiatów, drzew i krzewów
 • poznawanie etapów rozwoju niektórych zwierząt (żaby, motyla, ptaka)
 • opisywanie emocji towarzyszących codziennym zdarzeniom, kontaktom z innymi ludźmi, z przyrodą, ze sztuką
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • ilustrowanie zdarzeń, pojęć i zjawisk za pomocą komunikatów niewerbalnych
 • wzbogacanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi słownych, opisywania obrazków, przedmiotów, cech, czynności, emocji
 • wykonywanie prac plastycznych inspirowanych literaturą, zjawiskami przyrodniczymi, obserwacjami, muzyką, sztuką ludową, wyobraźnią i fantazją
 • odtwarzanie układu elementów według wzoru lub instrukcji
 • poznawanie liter drukowanych małych i wielkich, uczestnictwo w procesie alfabetyzacji – litera „ł”, „Ł”

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 3., 4., 5.

„Rodzina to skarb” 22-26.05.2023r

wzbogacenie słownika czynnego i biernego związanego z daną tematyką

doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie „10”

rozwijanie orientacji przestrzennej, poprawne stosowanie określeń „w prawo”, „w lewo”, „do przodu”, „do tyłu”

doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem, po kolei i nieprzeszkadzania innym podczas wypowiedzi

rozwijanie zainteresowania historią własnej rodziny

tworzenie drzewa genealogicznego, poznanie stopni pokrewieństwa między członkami rodziny

zachęcanie do estetycznego wykonywania prac plastycznych, zwracanie uwagi na planowanie rysunku na całej powierzchni kartki, sprzątanie po skończonej pracy

wdrażanie do wypowiada się w sposób zrozumiały i poprawny pod względem gramatycznym i fleksyjnym

udział w zabawach kształtujących umiejętność rozpoznawania liter, zachęcających do odczytywania sylab, krótkich wyrazów

KOMPETENCJE KLUCZOWE: 1., 5., 3.