Wyniki i wnioski z przeprowadzonej ankiety

Szanowni Rodzice,

w związku z przeprowadzoną ankietą wśród Rodziców na temat:

” Poziomu realizacji podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024”.

Wszystkim Rodzicom, którzy wzięli udział w ankiecie, serdecznie dziękujemy.

                                                                     Z poważaniem

                                               Dyrektor przedszkola mgr Irena Serlikowska

                                                                   Wicedyrektor przedszkola mgr Wioletta Krajewska

                                                                    oraz nauczyciele.

  • Zdaniem wszystkich ankietowanych rodziców przedszkole na bardzo wysokim poziomie promuje ideę wolontariatu poprzez udział w akcjach charytatywnych (min. zbiórka dla schroniska, Onkomikołaje, Ile waży Św. Mikołaj czy charytatywne kartki świąteczne).
  • Wszyscy rodzice zgodnie potwierdzili, że przedszkole spełnia ich oczekiwania w ramach wspomagania wychowawczej roli rodziny.

Zdaniem rodziców przedszkole mogłoby wspomóc dodatkowo wychowawczą rolę rodziny w następujący sposób:

„Bezpośredni kontakt z wychowawcami – pisanie maili w godzinach pracy przedszkola lub dzwonienie do sekretariatu czy rozmowy poprzez telefon w szatni nie są wystarczające ani wygodne. Wychowawcy powinni mieć służbowe telefony komórkowe.”

– „Ograniczenie ilości procedur za wprowadzenie zajęć dodatkowych.”

– „Mniej bajek i gier multimedialnych”

– „Więcej zajęć z języka angielskiego i rytmiki”

– „Organizowanie imprez i uroczystości po godzinie 15:00”

– „Byłoby super, gdyby dzieci po zajęciach dodatkowych (taniec, judo, itp.) mogły wrócić do przedszkola.”

  • Aż 96% z Państwa uważa że:

– na terenie przedszkola wdrażane są zachowania proekologiczne np. poprzez udział dzieci w akcjach: Akcja sprzątania świata, Dzień Ziemi czy zbiórkę surowców (nakrętki),

– na terenie przedszkola obchodzone są święta i akcję nawiązujące do wartości dobra w życiu człowieka np. światowy Dzień autyzmu, Światowy Dzień Zespołu Downa/ Dzień kolorowej skarpetki i inne,

– na terenie placówki zostały wdrożone wystarczające procedury bezpieczeństwa (np. zasady korzystania z szatni, obowiązek poruszania się po przedszkolu z opiekunem, odbieranie i przyprowadzanie dzieci , zasady korzystania  z łazienki, ochrona wizerunku, RODO.

Tylko 4% rodziców nie zgadza się z tą kwestią.

  • Zdaniem 89% rodziców w grupach przedszkolnych wdrożony został kodeks przedszkolaka zawierający zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu.

7 % rodziców odpowiedziało nie wiem a 4 % odpowiedziało nie.

  • Podobnie (bo również 89% z Państwa) jest zdania, żen przedszkole stwarza odpowiednie warunki do rozwijania dziecięcych zainteresowań i uzdolnień poprzez udział min. W konkursach, zajęciach dodatkowych, realizację projektówo czy tworzenie i udostępnianie galerii prac dzieci.

Zdaniem 7,3% rodziców  w niewystarczającym stopniu rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia dzieci przy czym dla 3,7% wiąże się to tylko z niewystarczającą ilością projektów organizowanych w przedszkolu.

  • Aż 89% rodziców jest zadowolonych z możliwości szybkiego kontaktu na linii: przedszkole- rodzice/ opiekunowie prawni.

11% rodziców wskazuje konieczność lepszej komunikacji.

  • Prawie wszyscy rodzice (85%) uważają, że są w wystarczającym stopniu angażowani w życie przedszkola/ grupy poprzez pomoc w organizacji kącików tematycznych, uroczystości, udział w konkursach, spotkaniach integracyjnych/ zajęć otwartych, spotkań z przedszkolakami w ramach poznawania zawodów.

15% rodziców wyraża potrzebę większego zaangażowania w życie przedszkola.

  • Najbardziej zróżnicowane były Państwa opinie w zakresie następujących form wsparcia na terenie przedszkola:

– Rodzice jednomyślnie (100% ankietowanych) docenili diagnozę i analizowanie osiągnięć dzieci poprzez wdrożenie na terenie przedszkola- arkuszy obserwacji dziecka, gotowość szkolną,

– 89% Rodziców potwierdza możliwość konsultacji ze specjalistami, konsultacji z wychowawcami grup bieżących problemów wychowawczych dzieci, organizację zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych, zdaniem 11% Rodziców nie ma takich form wparcia,

– w opinii 85% z Państwa na terenie przedszkola prowadzone są konsultacje dla Rodziców sugerujące możliwość skorzystania dodatkowo z pomocy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, 15% Rodziców nie miało wiedzy na temat takiej możliwości,

– 81% Rodziców potwierdza możliwość konsultacji w ramach tzw. godzin dostępności nauczycieli i specjalistów, 19% z Państwa sygnalizuje że nie miało  świadomości takiej formy wsparcia na terenie przedszkola,

Jako inne formy wsparcia Rodzice sugerują możliwość wprowadzenia na terenie przedszkola:

– „częstszych obserwacji grupy np. poprzez psychologa”,

– „możliwość codziennego kontaktu z wychowawcą czy pomocą nauczyciela”.

Opracowały i przygotowały:

                                                                                               Paulina Jakubowska

                                                                                                                         Kinga Milewska