CZERWIEC U ZAJĄCZKÓW

Przewidywane umiejętności dzieci na miesiąc czerwiec  – tworzy dłuższe wypowiedzi – nazywa kontynenty – jest tolerancyjny wobec odmienności  – opowiada o swoich przyjaciołach – jest […]

Kwiecień u Zajączków..

PRZEWIDYWANE UMIEJĘTNOŚCI DZIECI NA MIESIĄC KWIECIEŃ DZIECKO: – doskonali umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów – rysuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się na określoną […]

LUTY W GRUPIE ZAJĄCZKÓW

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY -doskonalenie słuchu fonematycznego -doskonalenie techniki czytania -doskonalenie sprawności manualnych -zachęcenie do bezpiecznej zabawy na śniegu -zachęcanie do kulturalnego […]

Styczeń u Zajączków ☺

Przewidywane umiejętności dzieci na miesiąc styczeń: –  dz. dokonuje analizy słuchowo-wzrokowej wyrazów – dz. zna nazwy wszystkich miesięcy – dz. przelicza liczebnikami – dz. wypowiada […]

Grudzień u „Zajączków”

Główne zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień: − rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postępowania bohaterów, budowania wypowiedzi na […]