Grupa 7 – dzieci 6 letnie: sala 22

Nauczyciele:

Beata Pilecka

Monika Malicka

Krystyna Nowak - Grobelska

 
Pomoc nauczyciela:
Anna Polak
 

tEMATY EDUKACYJNE NA MIESIĄC: Marzec

 

Krąg tematyczny: Oblicza sztuki

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki
 • Oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwa, rzeźby architektury i fotografii artystycznej
 • Inspirowanie dzieci do wykonywania różnorodnych prac plastycznych według własnego pomysłu
 • Rozwijanie zdolności aktorskich i swobodnej ekspresji słownej podczas zabaw teatralnych i dramowych
 • Kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego
 • Wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałości o estetykę w najbliższym otoczeniu

 

Krąg tematyczny: Nasze zwierzęta

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Wzbogacenie wiedzy przyrodniczej o zwierzętach i ich cechach świadczących o dostosowaniu do środowiska, w którym żyją
 • Wzbudzanie uczuć empatycznych w stosunku do zwierząt i uświadomienie konieczności respektowania ich praw
 • Zapoznanie z potrzebami zwierząt i sposobami opieki nad nimi
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za warunki życia posiadanych zwierząt
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania zwierząt ze względu na różne kryteria
 • Uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt gospodarskich

 

Krąg tematyczny: Ważna sprawa - odpowiedzialność

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Wprowadzenie w świat uniwersalnych wartości moralnych oraz uświadomienie znaczenia odpowiedzialności w życiu każdego z nas
 • Rozumienie konieczności rzetelnego wypełniania obowiązków i przyjętych zobowiązań zarówno w rodzinie, jak i poza nią
 • Wdrażanie do poszanowania świata przyrody i opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie rówieśniczej opartych na wzajemnym zaufaniu i odpowiedzialności
 • Wyrabianie szacunku do dziedzictwa kulturowego i dbałości o najbliższe otoczenie
 • Kształcenie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i uświadomienie własnych powinności wobec najbliższych

 

Krąg tematyczny: Oznaki wiosny

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
 • Rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata
 • Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla kwietnia oraz zachęcenie do prowadzenia kalendarza pogody
 • Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków oraz uświadomienie potrzeby chronienia niektórych gatunków oraz zakładania budek lęgowych
 • Zakładanie hodowli w kąciku przyrody oraz nabieranie nawyku systematycznego dbania i obserwowania ich
 • Doskonalenie umiejętności odczytywania informacji przedstawionych za pomocą symbolicznego zapisu

 

Krąg tematyczny: Radosna wielkanoc

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne:

 

 • Przybliżenie tradycji i symboli Świąt Wielkanocnych oraz poznanie obyczajów własnego regionu
 • Rozbudzenie chęci kultywowania zwyczajów i aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej podczas podejmowania różnorodnych działań plastycznych
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną oraz uświadomienie znaczenia rodzinnych spotkań
 • Zakładanie tradycyjnej hodowli owsa, rzeżuchy oraz wdrażanie do systematycznego dbania o rośliny i obserwowania ich wzrostu
 • Nauka deklamowania wiersza z zastosowaniem odpowiedniej modulacji głosu i intonacji

 

                                                               WIERSZE I PIOSENKI

 

 

"Stary Donald"

"Wieziemy tu kogucika"

                  

1.Stary Donald farmę miał ija, ija, o!

Na niej kury hodował ija, ija, o!

Ko-ko tu, ko-ko tam,

wszędzie ko-ko, tu i tam.

 

2. Stary Donald farmę miał ija, ija, o!

Na niej kaczki hodował ija, ija, o!

Kwa-kwa tu, kwa-kwa tam,

wszędzie kwa-kwa, tu i tam.

 

3. Stary Donald farmę miał ija, ija, o!

Na niej gęsi hodował ija, ija, o!

Gę-gę tu, gę-gę tam,

wszędzie gę-gę, tu i tam.

 

4. Stary Donald farmę miał ija, ija, o!

Na niej indyki hodował ija, ija, o!

Gul-gul tu, gul-gul tam,

wszędzie gul-gul, tu i tam.

 

W dalszej części:

– krowy, mu-mu

– psy, hau-hau

– koty, miau-miau

– myszy, pi-pi

– świnie, chrum-chrum

– konie, iha-ha

– owce, be-be

– kozy, me-me

  

1. Wieziemy tu kogucika,

dajcie jajek do koszyka,

dajcie, aby choć ze cztery,

a do tego ze trzy sery

dla kogucika!

Kukuryku!

 

2. Do was tutaj wstępujemy,

zdrowia, szczęścia winszujemy,

dajcie też, co macie dodać,

zdrowia, szczęścia nie żałować

dla kogucika!

Kukuryku!

 

3. Oj, zieleni się, zieleni

młoda trawka tuż przy ziemi,

kukuryku, kukuryku,

już i pełno jest w koszyku

dla kogucika!

Kukuryku!

 

                       

WYDARZENIA W NASZEJ GRUPIE