Rekrutacja 2019-2020

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2019-2020

 

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

 

Termin składania deklaracji:

25.luty - 04.marca 2019r.

 

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci

już uczęszczających

do Gminnego przedszkola „Wróżka”

w Białych Błotach

i jego oddziałów, którzy chcą by dziecko

kontynuowało edukację przedszkolną

w naszej placówce 

zobowiązani są do pobrania w przedszkolu

(na zebraniach z nauczycielami)

lub ze strony internetowej

www.wrozka.edu.pl

(zakładka - Rekrutacja) -

Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2019/2020.

 

Wypełniony druk należy złożyć u nauczycieli grup.

Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją.

 

WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA 

 

Termin składania WNIOSKU:

05 marca - 19 marca 2019r do godz. 15.00.

 

Druk wniosku

wraz ze stosownymi oświadczeniami

można otrzymać w kancelarii przedszkola

lub pobrać ze strony internetowej

z zakładki Rekrutacja.

 

 Wypełniony i podpisany wniosek

należy złożyć w kancelarii przedszkola.

 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca

jest prowadzone na wniosek

rodziców /opiekunów prawnych

zgodnie z harmonogramem czynności

postepowania rekrutacyjnego

opracowanego na podstawie

Zarządzenia nr 11/2019 

Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 31. stycznia 2019r. 

 

Harmonogram znajduje się w zakładce Rekrutacja.

 

W celu sprawnej organizacji procesu rekrutacyjnego

i nieodrzucania wniosków pod względem formalnym –

wymagane jest złożenie

kompletnego wniosku

o przyjęcie dziecka/kandydata

do Przedszkola 

z rzetelnie wypełnionymi

wszystkimi danymi określonymi

w druku, czytelnie i w terminie.

 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU

I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA

 

Termin składania:

 

 od 05 do 10 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

 

 

Druk potwierdzenia woli

można pobrać w kancelarii przedszkola

lub ze strony internetowej –

zakładka Rekrutacja

 

Po wywieszeniu przez Komisję Rekrutacyjną

listy dzieci zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

(Uwaga: ZAKWALIFIKOWANE – nie oznacza przyjęte do przedszkola),

rodzice dzieci

zakwalifikowanych zobowiązani

do złożenia w kancelarii przedszkola druku

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU

I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.

 

Dziecko zakwalifikowane zostanie przyjęte

do przedszkola pod warunkiem

złożenia ww. dokumentu.

 

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

 

Po  złożeniu przez rodziców dzieci zakwalifikowanych

POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU

I UCZĘSZCZANIA DZIECKA

DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 -

Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z Harmonogramem

wywiesza listy dzieci

PRZYJĘTYCH i NIEPRZYJĘTYCH.