Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC 2022

W GRUPIE 5 – LATKÓW

Temat edukacyjny : Wszystko rośnie

REALIZACJA : 14.03-18.03.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– rozwija słownik- posługuje się nazwami kwiatów tj. krokus, tulipan, przebiśnieg  

– wskazuje i wymienia zdrowe produkty spożywcze

– kształtuje myślenie przyczynowo-skukowe

– rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową

– zna zasady bezpiecznego zachowania podczas spaceru poza placówką  zabawy

– tworzy prac plastyczna przy użyciu różnych technik plastycznych

– kształtuje myślenie matematyczne

– ilustruje treść piosenki ruchem

– instrumentalizuje piosenkę przy użyciu: marakasów, trójkąta i bębenka

– kształtuje sprawność fizyczną – wzmacnianie ogólnej sprawności dziecka

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek