Opracowała : Aleksandra Urbańska

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC 2022

W GRUPIE 5 – LATKÓW

Temat edukacyjny : Kiedy patrzę w niebo

REALIZACJA : 28.02-04.03.2022r.

Główne obszary z podstawy programowej :                                            

I  Fizyczny obszar rozwoju dziecka

II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka

III Społeczny obszar rozwoju dziecka

IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka

Przewidywane umiejętności dzieci:

Dziecko:

– rozwija słownik- posługuje się określeniami dzień i noc  

– kształtuje myślenie przyczynowo-skukowe- klasyfikowanie oraz układanie i opowiadanie historyjki

– rozwija koordynację słuchowo-wzrokowo-ruchową

– zna zasady i reguły bezpiecznej zabawy

– wymienia planety układu słonecznego

– tworzy prac plastyczna przy użyciu różnych technik plastycznych

– kształtuje myślenie matematyczne- zapoznanie z liczebnikiem 7 w trzech aspektach

– ilustruje treść piosenki ruchem

– instrumentalizuje piosenkę przy użyciu: marakasów, trójkąta i bębenka

– kształtuje sprawność fizyczną – wzmacnianie ogólnej sprawności dziecka

Program wychowania-przedszkolnego:

Kocham przedszkole, autor: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek